top of page
Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Hieronder kunt u lezen hoe gezinshuis Kom aan boord omgaat met cliëntrechten en de bescherming van uw privacy en van het gezinshuiskind.

Informatie-uitwisseling

Er zijn verschillende grondslagen op basis waarvan wij uw gegevens mogen verwerken. Bijvoorbeeld een wettelijke verplichting of uw toestemming. Bij een wettelijke verplichting kunt u denken aan het elektronisch cliëntdossier waarin wij verplicht zijn zorgplannen, rapportages en incidenten te verwerken. Dit gaat over de ontwikkeling en voortgang van uw kind. Gezinshuis Kom aan boord is wettelijk verplicht een dossier te voeren en eindverantwoordelijk voor deze gegevens. Bij wettelijke verplichting kunt u ook denken aan gegevens die we naar gemeente of scholen sturen, zodat een kind staat ingeschreven en kan voldoen aan de leerplicht. Ook kunt u denken aan declaraties aan zorgverzekeraars om verleende zorg te declareren. 

 

Wanneer nodig geven wij gegevens door aan specialisten zoals huisartsen en ander medisch personeel. De gegevens die verwerkt worden, worden alleen gebruikt ten bate van de zorgverlening voor het gezinshuiskind.

 

Foto’s

Binnen ons gezinshuis maken we regelmatig foto’s. Deze worden bewaard om uw kind  een herinnering mee te geven aan de tijd bij gezinshuis Kom aan boord en als  herinnering voor ons als gezinshuisouders. Bij plaatsing geeft u toestemming dat er foto’s van uw kind worden gemaakt. Het kan voorkomen dat uw kind op een foto staat met andere gezinshuiskinderen en dat deze foto dan in het fotoboek van een ander gezinshuiskind komt. Dit gebeurt alleen bij kinderen die met elkaar gewoond hebben bij Kom aan boord.

Doel verwerking en uitwisselen persoonsgegevens

Het doel van het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens is het leveren van kwalitatief goede zorg aan onze gezinshuiskinderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Gezinshuis Kom aan boord zorgt voor beveiliging van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door een elektronisch cliëntdossier te gebruiken dat versleuteld is met een  achtwoord en SMS-code. Ook wordt gewerkt met een beveiligd mailsysteem.

Bewaartermijn gegevens

De wettelijke bewaartermijn van een dossier is 15 jaar. Ook na het beëindigen van de zorg hebben wij de plicht ons te houden aan de eisen die de AVG stelt en zullen wij  nooit informatie verstrekken zonder dat hier toestemming voor is van de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Rechten van de jongere en gezaghebbende met betrekking tot het dossier

Bij kinderen onder de 12 jaar mag de gezaghebbende en de gezinshuisouder de onderstaande rechten weigeren wanneer deze belastend zijn voor het kind. De gezaghebbende heeft bij kinderen onder de onder de 12 jaar wel onderstaande rechten. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben zowel de gezaghebbende als het kind onderstaande rechten m.b.t. het dossier. De jongere kan bezwaar maken tegen onderstaande rechten van de gezaghebbende. Wanneer de gezinshuisouder de  jongere in staat acht daarover te beslissen, zal hij de gezaghebbende de rechten niet verlenen. Het kind kan ook alleen om een van onderstaande rechten m.b.t. zijn dossier vragen. Ook dat zal de hulpverlener toestaan, mits hij de jongere verstandig genoeg vindt hier op adequate wijze mee om te gaan. Daarbij zal de kalenderleeftijd, ontwikkelingsleeftijd en problematiek meespelen.

Gezaghebbende en jongere hebben de volgende rechten met betrekking tot het dossier:

  1. Inzage in het dossier: Wil de jongere zijn/haar dossier inzien? Kinderen hebben recht op inzage in hun dossier. Vraag de gedragswetenschapper van het gezinshuis om inzage in het zorgverleningsdossier. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar, zodat hij/zij zaken in het dossier kan toelichten.  Gegevens van en over anderen mogen niet worden ingezien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie de behandelaar heeft gesproken. Wil een jongere het dossier inzien en krijgt de jongere geen zorg meer van Gezinshuis Kom aan boord? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar Kom aan boord om inzage van  het dossier.

  2. Het verkrijgen van een kopie: Gezaghebbende en de jongere kunnen in principe kosteloos een kopie verkrijgen van het dossier. Er bestaan situaties waarin Kom aan boord in alle redelijkheid kosten in rekening mag brengen of uw verzoek om een kopie mag weigeren. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer er om meer dan een kopie van alle gegevens wordt verzocht. Wanneer een kopie is verstrekt, wordt hiervan aantekening gemaakt in het dossier. Wanneer een jongere nog zorgverlening krijgt van Kom aan boord, dan kan een verzoek worden ingediend bij de gedragswetenschapper van Kom aan boord. Krijgt een jongere geen zorg meer, dan kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij Kom aan boord.

  3. Correctie en/of toevoeging: Als de gezaghebbende of de jongere vindt dat gegevens feitelijk onjuist in het dossier staan, kan de gedragswetenschapper van Kom aan boord gevraagd worden deze te corrigeren. Ook kan er een verklaring in het dossier worden opgenomen. Als de gedragsdeskundige en/of de gezinshuisouders het oneens zijn, kunnen zij het verzoek weigeren. Er moet dan wel uitleg gegeven worden waarom zij het oneens zijn met het verzoek.

  4. Vernietiging: De gezaghebbende en de jongere hebben het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we een verklaring te ondertekenen, waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de plaatsing of nazorg niet verder geboden kan worden als er geen dossier is. Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren. Als de jongere nog zorg krijgt vanuit gezinshuis Kom aan boord, kan er een verzoek worden ingediend bij de gedragswetenschapper van Kom aan boord. Krijgt de jongere geen zorg meer bij Kom aan boord, stuur dan een schriftelijk verzoek naar Kom aan boord.

  5. Gegevensoverdraagbaarheid: Het recht op gegevensoverdraagbaarheid heet ook wel het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat gezaghebbende het recht heeft om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt niet voor het gehele zorgdossier.  De persoonsgegevens die zelf actief en bewust zijn verstrekt kunnen worden me egenomen en overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Hetzelfde geldt voor de gegevens die indirect zijn verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan gegevens van bijvoorbeeld een OV-kaart e.d. Andere gegevens, zoals conclusies, diagnoses, behandelplannen die Kom aan boord heeft opgesteld, vallen niet onder het recht op overdraagbaarheid.

  6. Beperken van de verwerking: Gezaghebbende en jongere hebben het recht om ons te vragen het dossier voor bepaalde medewerkers af te schermen en hen de toegang tot die gegevens te laten blokkeren.

Termijn

Aan een verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd. Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus nog niet is afgerond. Direct na afronding zullen we overgaan tot vernietiging.

Sociale Media

Kinderen onder de 16 jaar kunnen alleen nog gebruik maken van sociale media, websites en apps als zij daarvoor toestemming krijgen van de gezaghebbende. Dit blijkt uit de nieuwe Europese privacywet. Volgens artikel 8 van de AVG moeten gezaghebbenden toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar door bedrijven en organisaties. Dit heeft tot gevolg
dat jongeren onder de 16 jaar slechts met toestemming gebruik mogen maken van diensten van onze digitale samenleving. Denk aan sociale media, websites en apps.

Kom aan boord is verplicht zich aan de wet te houden en zal alles doen wat binnen haar macht ligt om aan de wettelijke eisen te voldoen. Desondanks kunnen wij niet voorkomen dat jongeren op sociale media of internet gaan. Vanzelfsprekend zullen wij dit altijd bespreekbaar maken met jongeren en hierin ook meenemen wat goed social media en internetgebruik is. Kom aan boord stelt geen eigen computer, laptop, tablet of telefoon beschikbaar aan jongeren die niet zelfstandig in staat zijn deze op verantwoorde manier te gebruiken.

Functionaris gegevensbescherming

Gezinshuis Kom aan boord heeft geen functionaris gegevensbescherming in dienst. Wel doen wij alles wat in onze macht ligt om de privacy van de jongeren en zijn/haar familie goed te borgen. Wanneer er klachten zijn over zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens of met het uitoefenen van de rechten van Kom aan boord, kunt u contact opnemen met Kees en Gerdien via info@gezinshuiskomaanboord.com. Kom aan boord is verantwoordelijk voor het beschermen van het cliëntdossier.

bottom of page